REGULAMIN KONKURSU

„„Piątek pieczenia początek”

§ 1. Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin konkursu „Piątek pieczenia początek” (dalej zwanego Konkursem) określa warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki jego organizatora.S

2. Organizatorem Konkursu i przyznającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm., dalej zwany KC) jest GoodMills Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Straduni, woj. opolskie (adres: ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia), spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228815, posiadająca NIP 9950147248, REGON 30001022000000 (dalej zwana Organizatorem).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet poprzez portal internetowy Organizatora (dalej zwany Portalem) dostępny pod adresem URL: http://basiazsercem.pl/konkurs/.

§ 2. Przedmiot i cel Konkursu'

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych poniżej najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora i oceny internautów, zdjęć przedstawiających wypiek konkursowy (dalej zwany Wypiekiem konkursowym).

2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktu Organizatora pod nazwą Mąka Basia (dalej zwanego Produktem).


§ 3. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.(dalej zwanego Okresem Konkursu).

2. Konkurs trwający łącznie 5 tygodni przeprowadzany jest w tygodniowych etapach (dalej zwanych Etapami), trwających od każdego piątku od godziny 15.30 do najbliższego wtorku do godziny 23.59 (czasu polskiego).


§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane jako Użytkownicy konta na Portalu, dalej zwane Uczestnikami które:
   1.1. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Okresie Konkursu i złożą Organizatorowi zgłoszenie konkursowe poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie formularza zamieszczonego na Portalu (dalej zwanego Formularzem Konkursowym)i prześlą go do Organizatora z Portalu;
   1.2. złożą na Portalu oświadczenie, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują treść Regulaminu. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Uczestnika konkursu jego danych osobowych;
   1.3. umieszczą w ramach Serwisu Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust.1 poniżej, zgodną z warunkami określonymi Regulaminem; nieumieszczenie przez Uczestnika chociażby jednej Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu uznaje się za zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
   3.1. członkowie organów i pracownicy Organizatora, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, w tym ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;
   3.2. członkowie organów i pracownicy spółek, wobec których Organizator jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.505 ze zm., dalej zwanej „KSH”), oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, w tym ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;
   3.3. członkowie organów i pracownicy spółek, które są wobec Organizatora podmiotem dominującym w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 4 KSH, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, w tym ich małżonkowie, wstępni, zstępni,rodzeństwo i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;
   3.4. członkowie organów i pracownicy podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Organizatora lub spółek wskazanych w pkt 3.2 i 3.3 powyżej, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, w tym ich małżonkowie, wstępni, zstępni,rodzeństwo i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;
   3.5. osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji Konkursowej oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, w tym ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;

4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przesyłane Uczestnikowi na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Konkursowym.


§ 5. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika na Portalu zdjęć przedstawiających Wypieki Konkursowe wykonane i sfotografowane przez Uczestnika w Okresie Konkursu (zwane Pracami Konkursowymi), przy czym:
   1.1. w każdym Etapie Wypiek Konkursowy winien być wykonany zgodnie z przepisem publikowanym dla tego Etapu na Portalu (a także w serwisie YouTube) o godz. 15.30 w piątek, w którym rozpoczyna się dany Etap dopuszcza się wykonanie wypieku z nieistotnymi zmianami dodatków do ciasta (np. zastąpienie orzechów włoskich innym rodzajem orzechów lub kruszonki skórką pomarańczową);
   1.2. wypiek wykonany winien być z wykorzystaniem Produktu;
   1.3. wypiek winien być wykonany przez Uczestnika samodzielnie lub z udziałem Jego bliskich, w tym członków jego rodziny;
   1.4. zdjęcie winno przedstawiać wyłącznie wypiek, o którym mowa powyżej, oraz opakowanie Produktu (nie jest dopuszczalne przedstawianie na zdjęciu jakichkolwiek wnętrz, budynków, obiektów, osób, postaci itp.), umieszczenie obiektów niedozwolonych na zdjęciu skutkuje odrzuceniem Pracy Konkursowej;
   1.5. zdjęcie winno być wykonane techniką cyfrową oraz zapisane winno być w pliku w formacie JPG o rozmiarze pliku do 5 MB; zdjęcie nie może zawierać jakichkolwiek napisów, oznaczenia daty lub miejsca;
   1.6. dla zwiększenia liczby głosów oddawanych na Prace Konkursowe przez użytkowników sieci Internet zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 poniżej, po umieszczeniu zdjęcia na Portalu Praca Konkursowa opatrzona hashtagami: #piątekpieczeniapoczątek i #piekezsercem może zostać opublikowana przez Uczestnika w aplikacji Facebook lub Instagram.

2. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną Pracę Konkursową w każdym Etapie i nie więcej niż 5 prac w Konkursie, przedstawiających po jednym Wypieku Konkursowym wykonanym według danego przepisu, o którym mowa w ust. 1.1. powyżej.

3. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora na stronach Portalu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej.

4. Niedozwolone jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu. W szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

5. Organizator odrzuci z Konkursu i usunie z Portalu Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa ich publikacji na Portalu i rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.


§ 6. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu. Komisja Konkursowa i głosowanie internautów

1. Prace Konkursowe opublikowane na stronach Portalu będą poddane ocenie internautów i jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej zwane Komisją Konkursową). Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria oceny Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych ocenach, kierując się osobistym poczuciem stylu i estetyki.

2. Każdy użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę Portalu może oddać głos na Prace Konkursowe na zasadach określonych poniżej (dalej zwany również Głosującym).

3. Głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone w ramach danego Etapu (dalej zwane Głosowaniem) dopuszczalne jest do godz. 23.59 (czasu polskiego) w czwartek następujący po Etapie.

4. W każdym Etapie Głosujący może oddać 1 (jeden) głos na tę samą, wybraną przez niego Pracę Konkursową co 12 (dwanaście) godzin. Głos oddany z tego samego adresu IP uważa się za głos tego samego Głosującego.W przypadku, w którym Organizator poweźmie wątpliwości, co do przebiegu głosowania internetowego Pracami Konkursowymi, w szczególności, jeżeli odkryje próbę nieuczciwego wpłynięcia na wyniki Konkursu – może usunąć Prace Konkursowe i Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Punkty przyznawane są Pracom Konkursowym w zależności od wyników Głosowania i oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, a także za liczbę i czas zgłoszenia Prac Konkursowych.

6. Na podstawie wyników Głosowania punkty otrzymują Prace Konkursowe, które zajęły najwyższe miejsca pod względem liczby zdobytych Głosów na poniższych zasadach:


1. miejsce 50 punktów
2. miejsce 49 punktów
3. miejsce 48 punktów
4. miejsce 47 punktów
5. miejsce 46 punktów
6. miejsce 40 punktów
7. miejsce 35 punktów
8. miejsce 30 punktów
9. miejsce 25 punktów
10. miejsce 20 punktów
miejsca od 11. do 20. 15 punktów
miejsca od 21. do 30. 14 punktów
miejsca od 31. do 40. 13 punktów
miejsca od 41. do 50. 10 punktów
miejsca od 51. 5 punktów

7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny Prac Konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

8. Komisja Konkursowa ocenia Prace Konkursowe zgłoszone w danym Etapie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia tego Etapu Konkursu. Komisja Konkursowa może przyznać danej Pracy Konkursowej punkty na poniższych zasadach:
   8.1. za zgodność Pracy Konkursowej z tematem i przepisem, od 0 do 25 punktów;
   8.2. za estetykę wykonania, od 0 do 25 punktów;
   8.3. za opis przygotowania/wykonania wypieku, od 0 do 10 punktów
9. Prace Konkursowe Uczestnika, który w Konkursie zamieści:
   9.1. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w dwóch kolejnych Etapach Konkursu otrzymają łącznie dodatkowo 10 punktów;
   9.2. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w trzech kolejnych Etapach Konkursu otrzymają łącznie dodatkowo 20 punktów;
   9.3. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w czterech kolejnych Etapach Konkursu otrzymają łącznie dodatkowo 30 punktów;
   9.4. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w pięciu kolejnych Etapach Konkursu otrzymają łącznie dodatkowo 40 punktów;

Powyższe punkty dodatkowe liczą się przy wyłanianiu Laureatów Konkursu.

10. Po zakończeniu Konkursu spośród Uczestników, którzy zamieścili w ramach Konkursu co najmniej jedną niepodlegającą odrzuceniu Pracę Konkursową, wyłonionych zostanie 3 zwycięzców Konkursu (dalej zwani Laureatami Konkursu). Laureatami Konkursu będą Uczestnicy, których Prace Konkursowe zgłoszone w ramach Konkursu otrzymają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5–9 powyżej.

11. Na koniec każdego Etapu Konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody tygodniowe dla 20 zwycięzców danego etapu konkursu. Nagrody tygodniowe to akcesoria piknikowe firmy DUKA: pled piknikowy, opakowanie na ciasta, zestaw piknikowy. Nagrody tygodniowe to również upominki w postaci poręcznego gadżetu kuchennego lub pudełka z mąkami Basia. Każdy Uczestnik, który wygra nagrodę, zostanie o niej poinformowany w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzcy po ocenie Komisji Konkursowej. Informacja o wygranej zostanie podana na stronach Portalu. Nagroda tygodniowa nie wyklucza danego Uczestnika z możliwości wygrania jednej z trzech nagród głównych w Konkursie.


§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. W terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zakończenia każdego z Etapów Komisja Konkursowa na stronach Portalu poda do wiadomości Uczestników liczbę punktów uzyskanych przez zgłoszone w tym Etapie Prace Konkursowe.

2. Ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się będzie w dniu 25 czerwca 2021 r. Wraz z powyższym ogłoszeniem na stronach Portalu opublikowane zostaną zwycięskie Prace Konkursowe i liczba uzyskanych przez nie punktów. Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie przez Organizatora czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Konkursowym.

4. Każdy Uczestnik konkursu, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w Regulaminie związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyraża zgodę na podanie jego danych osobowych: imienia, nazwiska, nicku oraz miejscowosci zamieszkania, do publicznej wiadomości przez Organizatora Konkursu na stronach Portalu.

5. Po opublikowaniu listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z ust. 2 powyżej dokonana zostanie weryfikacja danych osobowych tych osób oraz wysłane zostaną nagrody w sposób wskazany poniżej w Regulaminie.


§ 8. Nagrody

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane Nagrodami):

1. Laureaci Konkursu, którzy zdobędą 3 pierwsze miejsca, otrzymają Rower Redlipstick 2 marki Embassy.

2. Laureaci konkursu, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w ramach danego etapu konkursu (1 tydzień) otrzymają nagrody według poniższego schematu:
Miejsce 1 - Kosz piknikowy firmy Duka
Miejsce 2 - Pled piknikowy firmy Duka
Miejsce 3 - Pojemnik firmy Duka

3. Uczestnicy konkursu którzy w danym etapie (tygodniu) zajmą miejsca od 4 do 20 otrzymają upominek w postaci poręcznego gadżetu kuchennego lub pudełka z mąkami Basi.

4. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Uczestnikom nagród i upominków rzeczowych, o których mowa w ust. 1–3 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody lub upominku. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem uprawnionemu Nagród lub upominków obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tego tytułu. Do wartości Nagród lub upominków zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród i upominków rzeczowych, o których mowa w ust. 1 powyżej). Uczestnik zgadza się, żeby kwota tej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego tego Uczestnika. Osoba uprawniona do otrzymania Nagrody lub upominku rzeczowego jest zobowiązana przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego obowiązków płatnika podatku.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani inny ekwiwalent rzeczowy. Uczestnik i/lub Laureat nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.


§ 9. Weryfikacja danych i wydanie nagród

1. W terminie 10 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu dokonana zostanie weryfikacja danych osobowych tych osób, polegająca na tym, że Organizator skontaktuje się z każdym z nagrodzonych Uczestników, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika, w celu:
   1.1. poinformowania o przyznaniu Nagrody;
   1.2. ustalenia niezbędnych danych Uczestnika: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, informacji dotyczących urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika;
   1.3. poinformowania o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
2. Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa powyżej, niezbędne do wydania nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

3. Nagrody zostaną wysłane po podaniu przez danego Uczestnika wszystkich koniecznych danych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 70 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Uczestnik poda błędne dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi, Uczestnik będzie mógł odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora w odrębnie ustalonym terminie.


§ 10. Prawa autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw majątkowych i osobistych.

2. Uczestnik Konkursu, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
   2.1. przysługują mu wszystkie prawa autorskie do zgłoszonych przez niego w Konkursie Prac Konkursowych;
   2.2. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
   2.3. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.

3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej zwanej Licencją) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz na polach określonych poniżej:
   3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie i formie;
   3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części, utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
   3.3. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt. 3.2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowychw taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronach Portalu i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
   3.4. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
   3.5. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
   3.6. dokonywanie zmian, modyfikacji, kadrowania, skracania, dekompozycji, a także dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji.

4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami innych osób, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd.

5. Licencja uprawnia Organizatora do korzystania z utworu w okresie 10 lat na terytorium Polski i innych państw. Uczestnik zobowiązuje się nie wypowiadać licencji na zasadzie przewidzianej w przepisach prawa przed upływem ww. wskazanego terminu z innych przyczyn niż naruszenie przez Organizatora warunków Licencji.

6. Organizator może udzielać dalszych licencji na korzystanie z Prac Konkursowych w granicach posiadanej Licencji, a także uprawniony jest do wyrażania w imieniu Uczestnika zgody na korzystanie i rozpowszechnianie opracowań Prac Konkursowych.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej lub do niej samej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.


§ 11. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. GoodMills Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Straduni, woj. opolskie (adres: ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia), spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000228815.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników określone w ust. 3 poniżej konieczne do realizacji postanowień Regulaminu wyłącznie na podstawie przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania obowiązków określonych w Regulaminie, przyjęcia zgłoszeń, ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
   3.1. w odniesieniu do wszystkich Uczestników:
      3.1.1. imię i nazwisko,
      3.1.2. adres e-mail;
   3.2. w odniesieniu do nagrodzonych Uczestników:
      3.2.1. numer telefonu,
      3.2.2. data urodzenia,
      3.2.3. dane niezbędne do wykonania obowiązków Organizatora związanych z zapłatą podatku dochodowego od nagrody (w szczególności informacje dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika);
      3.2.4. dane niezbędne do wykonania obowiązków Organizatora związanych z doręczeniem Nagrody dane zamieszkania lub adres do korespondencji.
   3.3. w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację – adres zamieszkania lub adres do korespondencji.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na warunkach określonych w Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na podanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, do publicznej wiadomości przez Organizatora Konkursu na stronach Portalu oraz jest równoznaczne z dobrowolnym przekazaniem Organizatorowi danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do brania udziału przez Uczestnika w Konkursie i jego przeprowadzenia. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem, nie powinien przystępować do Konkursu, w tym dokonywać akceptacji niniejszego Regulaminu.

5. Organizator jako administrator danych osobowych w imieniu własnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO, informuje Uczestnika, iż:
   5.1. jego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przez Uczestnika, którego dane osobowe dotyczą, oraz zgoda Uczestnika;
   5.2. dane osobowe Uczestników wygrywających Konkurs Organizator przetwarza także dla celów rozliczenia należnego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestnika może uniemożliwić wydanie nagrody;
   5.3. jego dane osobowe po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu lub wydania i dokonania rozliczenia nagrody zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przechowania Organizator będzie zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   5.4. jego dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu;

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych osobowych Uczestnik przesyła stosowny wniosek z żądaniem na adres Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i roszczeń z tego tytułu w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.


§ 12. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej zwane Reklamacjami) Uczestnicy mogą zgłaszać pod rygorem nieważności na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora określony w ust. 3 poniżej. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. Ewentualne Reklamacje dotyczące danej Edycji Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników danej Edycji Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Brain, ul. H. Sienkiewicza 4 lok. 5, 00-015 Warszawa.

3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Komisji Konkursowej w przedmiocie Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty.


§ 13. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://basiazsercem/konkurs/regulamin i wchodzi w życie z dniem 21 maj 2021 r.

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@basiazsercem.pl oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Powyższe oświadczenie Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Organizator usuwa profil Uczestnika z Portalu w terminie 48 godzin (czas wymagany ze względów technologicznych) od chwili otrzymania ww. oświadczenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowanego względami technicznymi lub technologicznymi oraz do innych zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą skutkować odebraniem praw już nabytych przez Uczestników lub Laureatów na podstawie treści Regulaminu.

5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronach Portalu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Uczestników w Formularzu konkursowym. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.