REGULAMIN KONKURSU

„„Piątek pieczenia początek”

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin konkursu „Piątek pieczenia początek” (dalej zwanego „Konkursem”) określa warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki jego organizatora.

2. Organizatorem Konkursu i przyznającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm., dalej zwany „KC”) jest GoodMills Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Straduni, woj. opolskie (adres: ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia), spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228815, posiadająca NIP 9950147248, REGON 30001022000000 (dalej zwana „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet poprzez portal internetowy Organizatora (dalej zwany „Portalem”) dostępny pod adresem URL: http://basiazsercem.pl/konkurs.

§ 2. Przedmiot i cel Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych poniżej najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora i oceny internautów, zdjęć przedstawiających ciasto konkursowe (dalej zwane „Ciastem konkursowym”).

2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktu Organizatora pod nazwą „Mąka Basia” (dalej zwanego „Produktem”).

§ 3. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 4 października 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. (dalej zwanego „Okresem Konkursu”).

2. Konkurs przeprowadzany jest w miesięcznych edycjach, trwających od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca (dalej zwanych „Edycjami Konkursu”), z zastrzeżeniem, że listopadowa Edycja Konkursu rozpocznie się w dniu 2 listopada 2019 r.

3. W każdej Edycji Miesięcznej Konkurs prowadzony będzie w tygodniowych etapach (dalej zwanych „Etapami”), trwających od każdego piątku od godziny 15.30 do najbliższego wtorku do godziny 23.59 (czasu polskiego), z wyjątkiem pierwszego Etapu listopadowej Edycji Konkursu, który rozpocznie się w sobotę 2 listopada 2019 r. i trwać będzie do najbliższego wtorku do godziny 23.59.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane jako użytkownicy na Portalu, które:
   1.1. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Okresie Konkursu i złożą Organizatorowi zgłoszenie konkursowe poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie formularza zamieszczonego na Portalu (dalej zwanego „Formularzem Konkursowym”) i prześlą go do Organizatora z Portalu;
   1.2. złożą na Portalu oświadczenie, że zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują bez zmian treść Regulaminu;
   1.3. umieszczą w ramach Serwisu Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej, zgodną z warunkami określonymi Regulaminem, dalej zwane „Uczestnikami”.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
   3.1. członkowie organów i pracownicy Organizatora,
   3.2. członkowie organów i pracownicy spółek, wobec których Organizator jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej zwanej „KSH”),
   3.3. członkowie organów i pracownicy spółek, które są wobec Organizatora podmiotem dominującym w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 4 KSH,
   3.4. członkowie organów i pracownicy podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Organizatora lub spółek wskazanych w pkt 3.2 i 3.3 powyżej,
   3.5. osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przesyłane Uczestnikowi na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Konkursowym.

§ 5. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika na Portalu zdjęć przedstawiających ciasta wykonane
i sfotografowane przez Uczestnika w Okresie Konkursu (zwane „Pracami Konkursowymi”), przy czym:
   1.1. w każdym Etapie ciasto winno być wykonane zgodnie z przepisem publikowanym dla tego Etapu na Portalu
(a także w serwisie YouTube) o godz. 15.30 w piątek, w którym rozpoczyna się dany Etap (z wyjątkiem pierwszego Etapu listopadowej Edycji Konkursu, w którym przepis zostanie opublikowany w sobotę 2 listopada 2019 r.); dopuszcza się wykonanie ciasta z nieistotnymi zmianami dodatków do ciasta (np. zastąpienie jagód truskawkami lub białej czekolady gorzką czekoladą),
   1.2. ciasto wykonane winno być z wykorzystaniem Produktu,
   1.3. ciasto winno być wykonane przez Uczestnika samodzielnie lub z udziałem jego bliskich,
   1.4. zdjęcie winno przedstawiać wyłącznie ciasto, o którym mowa powyżej, oraz opakowanie Produktu (nie jest dopuszczalne przedstawianie na zdjęciu jakichkolwiek wnętrz, budynków, obiektów, osób, postaci itp.),
   1.5. zdjęcie winno być wykonane techniką cyfrową oraz zapisane winno być w pliku w formacie JPG o rozmiarze pliku do 5 MB; zdjęcie nie może zawierać jakichkolwiek napisów, oznaczenia daty lub miejsca,
   1.6. dla zwiększenia liczby głosów oddawanych na Prace Konkursowe przez użytkowników sieci Internet zgodnie
z postanowieniem § 6 ust. 2 poniżej, po umieszczeniu zdjęcia na Portalu Praca Konkursowa opatrzona hashtagami: #piątekpieczeniapoczątek i #piekezsercem może zostać opublikowana przez Uczestnika w aplikacji Facebook lub Instagram.

2. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną Pracę Konkursową w każdym Etapie i nie więcej niż cztery Prace Konkursowe w danej Edycji Konkursu, przedstawiające po jednym cieście wykonanym według danego przepisu,
o którym mowa w ust. 1.1. powyżej.

3. Prace Konkursowe przedstawiające ciasto wykonane zgodnie z przepisem dla danego Etapu (zgodnie z ust. 1 pkt 1.1 powyżej) mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania tego Etapu, tj. w okresie od danego piątku od godz. 16.00 do najbliższego wtorku do godz. 23.59 (czasu polskiego), z wyjątkiem pierwszego Etapu listopadowej Edycji Konkursu, który rozpocznie się w sobotę 2 listopada 2019 r. i trwać będzie do najbliższego wtorku do godziny 23.59.

4. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora na stronach Portalu,
z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej.

5. Niedozwolone jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu. W szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak
i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

6. Organizator odrzuci z Konkursu i usunie z Portalu Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa ich rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

§ 6. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu. Jury i głosowanie internautów

1. Prace Konkursowe opublikowane na stronach Portalu będą poddane ocenie internautów i jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej zwane „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności wyłania laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria oceny Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.

2. Każdy użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę Portalu może oddać głos na Prace Konkursowe na zasadach określonych poniżej (dalej zwany również „Głosującym”).

3. Głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone w ramach danego Etapu (dalej zwane „Głosowaniem”) dopuszczalne jest wyłącznie w trakcie trwania tego Etapu.

4. W każdym Etapie Głosujący może oddać 1 (jeden) głos na tę samą, wybraną przez niego Pracę Konkursową co 12 (dwanaście) godzin. Głos oddany z tego samego adresu IP uważa się za głos tego samego Głosującego.

5. Punkty przyznawane są Pracom Konkursowym w zależności od wyników Głosowania i oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, a także za liczbę i czas zgłoszenia Prac Konkursowych.

6. Na podstawie wyników Głosowania punkty otrzymują Prace Konkursowe, które zajęły najwyższe miejsca pod względem liczby zdobytych Głosów na poniższych zasadach:
1. miejsce 100 punktów
2. miejsce 80 punktów
3. miejsce 60 punktów
4. miejsce 50 punktów
5. miejsce 45 punktów
6. miejsce 40 punktów
7. miejsce 35 punktów
8. miejsce 30 punktów
9. miejsce 25 punktów
10. miejsce 20 punktów
miejsca od 11. do 20. 17 punktów
miejsca od 21. do 30. 14 punktów
miejsca od 31. do 40. 12 punktów
miejsca od 41. do 50. 10 punktów
miejsca od 51. 0 punktów

7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny Prac Konkursowych zgłoszonych w Konkursie i Edycjach Konkursu.

8. Komisja Konkursowa ocenia Prace Konkursowe zgłoszone w danym Etapie w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia tego Etapu Konkursu. Komisja Konkursowa może przyznać danej Pracy Konkursowej punkty na poniższych zasadach:
za zgodność Pracy Konkursowej z tematem i przepisem od 0 do 25 punktów
za estetykę wykonania od 0 do 25 punktów

9. Prace Konkursowe Uczestnika, który w danej Edycji Miesięcznej zamieści:
   9.1. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w dwóch kolejnych Etapach danej Edycji Konkursu otrzymają łącznie w tej Edycji Konkursu dodatkowo 30 punktów,
   9.2. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w trzech kolejnych Etapach danej Edycji Konkursu otrzymają łącznie w tej Edycji Konkursu dodatkowo 60 punktów,
   9.3. niepodlegające odrzuceniu Prace Konkursowe w czterech kolejnych Etapach danej Edycji Konkursu otrzymają łącznie w tej Edycji Konkursu dodatkowo 90 punktów. Powyższe punkty dodatkowe nie mogą być wykorzystane
w kolejnych Edycjach Miesięcznych, jednak liczą się przy wyłanianiu Laureata Konkursu.

10. W każdej Edycji Konkursu spośród Uczestników, którzy zamieścili w ramach tej Edycji Konkursu co najmniej jedną niepodlegającą odrzuceniu Pracę Konkursową, wyłaniany jest jeden zwycięzca tej Edycji Konkursu (dalej zwany „Laureatem Edycji Konkursu”). Laureatem Edycji Konkursu będzie Uczestnik, którego Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu w ramach tej Edycji Konkursu otrzymają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 5-9 powyżej.

11. Po zakończeniu Konkursu spośród Uczestników, którzy zamieścili w ramach Konkursu co najmniej jedną niepodlegającą odrzuceniu Pracę Konkursową wyłaniany jest jeden zwycięzca Konkursu (dalej zwany „Laureatem Konkursu”). Laureatem Konkursu będzie Uczestnik, którego Prace Konkursowe zgłoszone w ramach Konkursu otrzymają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5-9 powyżej.

§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego Etapu Komisja Konkursowa na stronach Portalu poda do wiadomości Uczestników liczbę punktów uzyskanych przez zgłoszone w tym Etapie Prace Konkursowe.

2. Ogłoszenia Laureatów Edycji Konkursu i innych Uczestników, którzy zdobyli Nagrody w danej Edycji Konkursu, odbywać się będzie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia tej Edycji Konkursu. Ogłoszenie Laureata Konkursu odbywać się będzie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. Wraz z powyższymi ogłoszeniami na stronach Portalu opublikowane zostaną zwycięskie Prace Konkursowe i liczby uzyskanych przez nie punktów.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie przez Organizatora czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Konkursowym.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o nagrodzonych Uczestnikach Konkursu na stronach Portalu, na co Uczestnicy wyrażają niniejszym zgodę.

5. Po opublikowaniu listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z ust. 2 powyżej dokonana zostanie weryfikacja danych osobowych tych osób oraz wysłane zostaną nagrody w sposób wskazany poniżej w Regulaminie.

§ 8. Nagrody

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
   1.1. Laureat Edycji Konkursu otrzyma mikser planetarny KitchenAid,
   1.2. Uczestnik, który w danej Edycji Konkursu zajął drugie miejsce pod względem liczby punktów zebranych przez jego Prace Konkursowe zgłoszone w tej Edycji Konkursu – otrzyma Multicooker Philips,
   1.3. Uczestnik, który w danej Edycji Konkursu zajął trzecie miejsce pod względem liczby punktów zebranych przez jego Prace Konkursowe zgłoszone w tej Edycji Konkursu – otrzyma gofrownicę Dezal.
   1.4. Laureat Konkursu – otrzyma urządzenie kuchenne ThermoMix.

2. Każdy z dwudziestu pierwszych Uczestników, którzy w ramach danego Etapu zgłoszą danego dnia swą Pracę Konkursową, otrzyma upominek w postaci poręcznego gadżetu kuchennego.

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Uczestnikom nagród i upominków rzeczowych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 10% wartości nagrody lub upominku. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem uprawnionemu Nagród lub upominków obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tego tytułu. Do wartości Nagród lub upominków zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród
i upominków rzeczowych, o których mowa w ust. 1 powyżej. Uczestnik zgadza się, żeby kwota tej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
w Konkursie, obciążającego tego Uczestnika. Osoba uprawniona do otrzymania Nagrody lub upominku rzeczowego jest zobowiązana przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia przez niego obowiązków płatnika podatku.

§ 9. Weryfikacja danych i wydanie nagród

1. W terminie 10 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu dokonana zostanie weryfikacja danych osobowych tych osób, polegająca na tym, że Organizator skontaktuje się z każdym
z nagrodzonych Uczestników, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika, w celu:
   1.1. poinformowania o przyznaniu Nagrody,
   1.2. ustalenia niezbędnych danych Uczestnika: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, informacji dotyczących urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika,
   1.3. poinformowania o sposobie i zasadach wydania Nagrody;

Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa powyżej, niezbędne do wydania nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

2. Nagrody zostaną wysłane po podaniu przez danego Uczestnika wszystkich koniecznych danych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 70 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Uczestników zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Uczestnik poda błędne dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi, Uczestnik będzie mógł odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora w odrębnie ustalonym terminie.

§ 10. Prawa autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie
z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw majątkowych i osobistych.

2. Uczestnik Konkursu, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
   2.1. przysługują mu wszystkie prawa autorskie do zgłoszonych przez niego w Konkursie Prac Konkursowych,
   2.2. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich,
   2.3. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej zwanej „Licencją”) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie
z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz na polach określonych poniżej:
   3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie
i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie i formie;
   3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części, utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
   3.3. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej
w pkt. 3.2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronach Portalu i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
   3.4. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
   3.5. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych
w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
   3.6. dokonywanie zmian, modyfikacji, kadrowania, skracania, dekompozycji, a także dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji.

4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami innych osób, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd.

5. Licencja uprawnia Organizatora do korzystania z utworu w okresie 10 lat na terytorium Polski i innych państw. Uczestnik zobowiązuje się nie wypowiadać licencji na zasadzie przewidzianej w przepisach prawa przed upływem ww. wskazanego terminu z innych przyczyn niż naruszenie przez Organizatora warunków Licencji.

6. Organizator może udzielać dalszych licencji na korzystanie z Prac Konkursowych w granicach posiadanej Licencji,
a także uprawniony jest do wyrażania w imieniu Uczestnika zgody na korzystanie i rozpowszechnianie opracowań Prac Konkursowych.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie
z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej lub do niej samej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. GoodMills Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Straduni, woj. opolskie (adres: ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia), spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228815.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników określone w ust. 3 poniżej konieczne do realizacji postanowień Regulaminu wyłącznie na podstawie przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie
w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania obowiązków określonych w Regulaminie, przyjęcia zgłoszeń, ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
   3.1. w odniesieniu do wszystkich Uczestników:
      3.1.1. imię i nazwisko,
      3.1.1. adres e-mail,
   3.2. w odniesieniu do nagrodzonych Uczestników:
      3.2.1. numer telefonu,
      3.2.2. data urodzenia,
      3.2.3. dane niezbędne do wykonania obowiązków Organizatora związanych z zapłatą podatku dochodowego od nagrody (w szczególności informacje dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika);
   3.3. w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację – adres zamieszkania lub adres do korespondencji.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora i na warunkach określonych
w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Regulaminem, nie powinien przystępować do Konkursu.

5. Organizator jako administrator danych osobowych w imieniu własnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO, informuje Uczestnika, iż:
   5.1. jego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przez Uczestnika, którego dane osobowe dotyczą, oraz zgoda Uczestnika;
   5.2. dane osobowe Uczestników wygrywających Konkurs Organizator przetwarza także dla celów rozliczenia należnego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestnika może uniemożliwić wydanie nagrody;
   5.3. jego dane osobowe po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu lub wydania i dokonania rozliczenia nagrody zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przechowania Organizator będzie zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   5.4. jego dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu;

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych osobowych Uczestnik przesyła stosowny wniosek z żądaniem na adres Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania. Niespełnienie warunków wynikających
z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i roszczeń z tego tytułu w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

§ 12. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej zwane „Reklamacjami”) Uczestnicy mogą zgłaszać pod rygorem nieważności na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 3 poniżej. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. Ewentualne Reklamacje dotyczącego danej Edycji Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników danej Edycji Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Brain, ul. H. Sienkiewicza 4 lok. 5, 00-015 Warszawa .

3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Komisji Konkursowej w przedmiocie Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://basiazsercem/konkurs/regulamin i wchodzi w życie
z dniem 1 października 2019 r.

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@basiazsercem.pl , oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Powyższe oświadczenie Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia
o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Organizator usuwa profil Uczestnika z Portalu w terminie 48 godzin (czas wymagany ze względów technologicznych) od chwili otrzymaniu ww. oświadczenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
   3.1. zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów lub
   3.2. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronach Portalu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Uczestników w Formularzu konkursowym. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa
w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.